Samenvatting

Beijes Webpublishing (Beijesweb) respecteert jouw privacy en zorgt ervoor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Beijes Webpublishing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Wij verwerken deze persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een klantenaccount op onze website aan te maken of te bewerken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op het klantendeel van onze website
 • Betaalwijze (bijvoorbeeld iDEAL of overschrijving)
 • Bankrekeningnummer

 

Grondslag en doel verwerking persoonsgegevens

Om diensten aan jou te kunnen leveren en onze dienstverlening aan jou te waarborgen, hebben we een aantal persoonsgegevens van je nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het factureren van onze diensten en de afhandeling van jouw betaling
 • Het registreren van een domeinnaam
 • De afhandeling van je bestelling en je informeren over het verloop daarvan
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het verstrekken van informatie of aanbiedingen
 • Vanwege een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor onze belastingaangifte
 • Ter verhoging van de veiligheid

 

Minderjarigen

Beijes Webpublishing heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. We bieden daarom ook geen diensten aan minderjarigen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@beijesweb.nl. Dan verwijderen wij deze informatie.

 

Gegevens van websitebezoek en cookies

Onze website bestaat uit twee delen:

 • Bedrijfswebsite met informatie over onze diensten. Deze website staat op https://www.beijesweb.nl
 • Klantenwebsite waarop je kunt inloggen om jouw diensten, gegevens en facturen in te zien en te beheren. Deze website staat op https://www.mijnbeijesweb.nl

Zowel onze bedrijfswebsite als onze klantenwebsite gebruiken alleen technische en functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor jouw gebruiksgemak.  Ze zorgen er dus voor dat onze website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen.

Beide sites maken geen gebruik van Google Analytics, Facebook of Twitter like buttons of andere ‘third party’ cookies.

 

Bedrijfswebsite

Op onze bedrijfswebsite surf je anoniem. Er worden geen bezoekersgegevens bijgehouden en je IP-adres wordt niet opgeslagen.
De gegevens op ingevulde formulieren op de website worden niet in de database van de website opgeslagen.

 

Klantenwebsite

Op onze klantenwebsite surf je anoniem totdat je een account aanmaakt of inlogt op je account. In het logbestand wordt je IP-adres opgeslagen. Door het opslaan van je IP-adres verhogen we de veiligheid en gaan we frauduleuze bestellingen tegen.

Ben je klant bij ons, dan worden ook nog andere gegevens opgeslagen in een database. Deze gegevens kun je inzien als je inlogt op je account. Het gaat om deze gegevens:

 • ingevulde supportformulieren (tickets) en onze reactie daarop
 • E-mailberichten van ons aan jou
 • Onze facturen aan jou
 • Jouw offertes
 • Jouw actieve en vervallen producten

 

Waar worden je persoonsgegevens opgeslagen?

De gegevens die je terugvindt in je account op Mijn Beijesweb (mijnbeijesweb.nl) worden opgeslagen op onze beveiligde server. Er zijn back-ups van de data van deze server aanwezig op twee back-up servers. Alle servers zijn gelokaliseerd in Nederland.
De back-ups worden altijd getransporteerd via een beveiligde en versleutelde (SSL/SSH) verbinding.

Als je een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard op onze lokale server zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van de e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Bewaartermijn persoonsgegevens

Beijes Webpublishing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van jouw relatie met ons: ben je klant, klant geweest of geen klant (en nooit klant geweest).

 

Klant
(Persoons)gegevensBewaartermijnReden
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadresMinimaal zo lang je klant bentLevering en facturering van onze diensten
Betaalwijze en bankrekeningnummerMinimaal zo lang je klant bentVerwerking van betalingen
IP-adresMinimaal zo lang je klant bentVerhoging van de veiligheid
Overige persoonsgegevens die je actief verstrektZo lang je klant bent of zo lang je dat wiltOnze dienstverlening aan jou
Gegevens over jouw activiteiten op het klantendeel van onze website1 jaarOnze dienstverlening aan jou en de verhoging van de veiligheid
In je account op Mijn Beijesweb: ingevulde supportformulieren (tickets) en onze reactie daarop, facturen, offertes, overzicht van jouw actieve productenMinimaal zo lang je klant bentOnze dienstverlening aan jou
In je account op Mijn Beijesweb: e-mail van ons aan jouMinimaal 1 en maximaal 2 jaarOnze dienstverlening aan jou
In je account op Mijn Beijesweb: overzicht van jouw vervallen productenMinimaal 2 maanden en maximaal 2 jaarOnze dienstverlening aan jou

 

Klant geweest
(Persoons)gegevensBewaartermijnReden
Voornaam, achternaam, adres7 jaarFiscale bewaarplicht
E-mailadres, betaalwijze, bankrekeningnummer, IP-adres, overige persoonsgegevens die je actief verstrektMaximaal 1 jaar of eerder indien je er om verzoektEventuele continuering van de dienstverlening
Gegevens over jouw activiteiten op het klantendeel van onze websiteMaximaal 1 jaarVerhoging van de veiligheid
Jouw account op Mijn Beijesweb inclusief alle daarin aanwezige gegevensMinimaal 1 maand en maximaal 1 jaarEventuele continuering van de dienstverlening

 

Geen klant
(Persoons)gegevensBewaartermijnReden
Voornaam, achternaam, adres, e-mailadres30 dagenOnze dienstverlening aan jou
Betaalwijze, bankrekeningnummer, IP-adres, gegevens over jouw activiteiten op het klantendeel van onze websiteN.v.t.
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt30 dagenOnze dienstverlening aan jou
Jouw account op Mijn Beijesweb inclusief alle daarin aanwezige gegevensN.v.t.

 

 

Verstrekking van gegevens aan derden

Beijes Webpublishing verstrekt je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Beijes Webpublishing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Voor de registratie van domeinnamen worden je persoonsgegevens doorgegeven aan de uitgevende instantie en aan eventuele registrars (tussenpartijen) welke Beijes Webpublishing als leverancier gebruikt. Deze partijen kunnen voor gTLD domeinnamen (generieke domeinnamen) back-ups van je domeinnaamgegevens maken en in bewaring stellen bij een derde partij. Tevens worden je domeinnaamgegevens publiek zichtbaar gemaakt via de WHOIS-server van de uitgevende instantie.

 

Inzage en correctie van je gegevens

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt vrijwel alle opgeslagen gegevens inzien en aanpassen door in te loggen op Mijn Beijesweb.
Voor de aanpassing of verwijdering van niet aanpasbare gegevens of voor het verwijderen van je account op Mijn Beijesweb, kun je per e-mail een verzoek indienen via info@beijesweb.nl

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@beijesweb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Beijes Webpublishing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. Beijes Webpublishing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Beijes Webpublishing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@beijesweb.nl