Algemene Voorwaarden Beijesweb

Laatste aanpassing: 30 november 2013

Artikel: 1 Algemeen

 1. Beijesweb is een handelsnaam van Beijes Webpublishing gevestigd te Houten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30210809.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten waarbij Beijes Webpublishing diensten en producten levert ten behoeve van Opdrachtgever.
 3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Beijes Webpublishing, voor de uitvoering waarvan door Beijes Webpublishing derden dienen te worden betrokken.
 4. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Voor specifieke diensten kunnen aanvullende voorwaarden gelden.
 6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Beijes Webpublishing en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen van deze algemene voorwaarden in acht worden genomen.
 7. Ingeval op enige bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, om wat voor reden dan ook, wordt aan deze bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toegekend, en wel zodanig, dat daarop wel een beroep kan worden gedaan.

 

Artikel 2: Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Beijes Webpublishing zijn vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Beijes Webpublishing, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 2. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten zoals softwarelicenties of abonnementen hiervoor, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Beijes Webpublishing niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs, tenzij anders is aangegeven in de offerte.
 4. Adviezen, voorstellen en offertes gedaan door Beijes Webpublishing zijn persoonlijk gericht aan Opdrachtgever of offerte-aanvrager. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.
 5. Beijes Webpublishing heeft het recht een order of opdracht te weigeren zonder opgave van redenen.
 6. Door het geven van een opdracht aan of het plaatsen van een bestelling bij Beijes Webpublishing verklaart Opdrachtgever kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.

 

Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst

 1. Beijes Webpublishing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Beijes Webpublishing het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Beijes Webpublishing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Beijes Webpublishing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Beijes Webpublishing zijn verstrekt, heeft Beijes Webpublishing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Beijes Webpublishing is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Beijes Webpublishing de uitvoering van die onderdelen, die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Wijzigingen in een oorspronkelijke opdracht door toedoen van de opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Beijes Webpublishing zal de opdrachtgever van de extra kosten op de hoogte stellen, zodra deze voorzienbaar zijn.

 

Artikel 4: Ontbinding van de overeenkomst

 1. Beijes Webpublishing is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien:
  1. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  2. Na het sluiten van de overeenkomst Beijes Webpublishing ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
  3. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Beijes Webpublishing op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Beijes Webpublishing tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.

 

Artikel 5: Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld.
 3. Beijes Webpublishing kan Opdrachtgever verzoeken om een redelijk voorschot te betalen in verband met de vergoeding die Opdrachtgever verschuldigd is of zal worden en/of onkosten die ten behoeve van de Opdrachtgever moeten worden gemaakt. Beijes Webpublishing heeft het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever het voorschot aan Beijes Webpublishing heeft betaald.

  .

 4. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door Beijes Webpublishing is aangegeven. Beijes Webpublishing is gerechtigd om periodiek te factureren. De betalingstermijn is een fatale termijn.
 5. Bij gebreke van volledige betaling binnen de gestelde betalingstermijn dan wel wanneer het betreffende bedrag niet middels automatisch incasso kan worden afgeschreven van de bankrekening van Opdrachtgever, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd alsmede buitengerechtelijke incassokosten.
 6. Indien Opdrachtgever het niet eens is met de inhoud van de factuur of meent dat de factuur ten onrechte is verzonden, dient deze binnen 7 dagen schriftelijk of per e-mail gemotiveerd bezwaar aan te tekenen. Indien niet binnen 7 dagen bezwaar is ontvangen door Beijes Webpublishing wordt geacht dat Opdrachtgever de factuur akkoord heeft bevonden. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 6: Abonnementen (domeinnamen, hosting, onderhoudsabonnementen)

 1. Onder abonnementen verstaan we alle diensten met een bepaalde looptijd, zoals domeinnamen, shared, reseller en VPS hosting en onderhoudsabonnementen voor websites.
 2. Alle abonnementen kunnen op elk willekeurig moment ingaan. De looptijd van een abonnement is één, drie, zes of twaalf maanden en komt overeen met de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur.
 3. Alle abonnementen zijn prepaid. Na afloop van de looptijd eindigt het abonnement automatisch. Opdrachtgever wordt in de gelegenheid gesteld een nieuw abonnement af te sluiten. Hiertoe ontvangt Opdrachtgever 6 weken voor het aflopen van het abonnement een pro forma factuur.
 4. Door de betaling van de pro forma factuur heeft Opdrachtgever een nieuw abonnement afgesloten met een bepaalde looptijd.
 5. Indien Opdrachtgever de pro forma factuur niet betaalt, zal er geen nieuw abonnement worden afgesloten en eindigt het huidige abonnement op de vervaldatum van het abonnement. Er kunnen dan geen rechten meer aan het abonnement worden ontleend.
 6. Eenmaal betaalde abonnementsgelden kunnen niet worden gerestitueerd.
 7. Beijes Webpublishing hanteert geen stilzwijgende verlenging en ook worden abonnementen niet omgezet naar onbepaalde tijd. Elk abonnement heeft een looptijd en eindigt automatisch aan het einde van die looptijd. Ook als Opdrachtgever kiest voor betaling van de pro forma factuur geldt dit niet als een voortzetting van het abonnement, maar als een nieuw afgesloten abonnement.
 8. Voor bepaalde abonnementen kan gelden dat deze alleen afgesloten kunnen worden in combinatie met het abonnement op een hostingpakket bij Beijes Webpublishing. Besluit Opdrachtgever de hosting elders onder te brengen, dan eindigt het hostingafhankelijke abonnement op de datum van verhuizing van de hosting zonder dat Opdrachtgever recht heeft op restitutie van betaalde abonnementsgelden.

 

Artikel 7: Domeinnamen en IP-adressen

 1. Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/ of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende Domeinnaamleveranciers, waaronder Stichting Internet Domeinregistratie Nederland en RIPE. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/ of IP-adres. Beijes Webpublishing vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
 2. Na de aanvraag van een domeinnaam ontvangt Opdrachtgever een pro forma factuur voor de kosten van de registratie. Na ontvangst van de betaling gaat Beijes Webpublishing over tot registratie van de domeinaam.
 3. Beijes Webpublishing is niet aansprakelijk voor het verliezen door Opdrachtgever van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/ of verkregen, behoudens in geval van opzet of grove schuld van Beijes Webpublishing.
 4. Beijes Webpublishing heeft het recht de domeinnaam en/ of het IP-adres ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer Opdrachtgever aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de Overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat Opdrachtgever in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.

 

Artikel 8: Hosting en aanverwante diensten

 1. Opdrachtgever zal geen informatie publiceren of aanbieden via (de servers van) Beijes Webpublishing die in strijd is met Nederlands recht. Hieronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend informatie die zonder toestemming van de auteursrechthebbende(n) wordt aangeboden, informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is, informatie die kinderpornografie bevat en informatie die de privacy van derden schendt of een vorm van stalking oplevert, evenals hyperlinks, torrents of andere verwijzingen naar dergelijke informatie op websites van derden waar dan ook ter wereld (zelfs wanneer de informatie in de betreffende jurisdictie legaal zou zijn).
 2. Bij publicatie van materiaal dat in strijd is met het Nederlands recht, ontvangt Opdrachtgever een waarschuwing en het verzoek het materiaal te verwijderen binnen een door Beijes Webpublishing bepaalde termijn. Indien het betreffende materiaal niet wordt verwijderd is Beijes Webpublishing gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en/ of te beëindigen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Beijes Webpublishing voor alle schade als gevolg van bovenstaande.
 4. Opdrachtgever onthoudt zich ervan overige Opdrachtgevers of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan de servers. Het is Opdrachtgever verboden processen of programma’s, al dan niet via de server, op te starten waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Beijes Webpublishing, overige Opdrachtgevers of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Beijes Webpublishing zal Opdrachtgever op de hoogte stellen van eventuele maatregelen.

 

Artikel 9: Webdesign, website-ontwikkeling en onderhoud van websites

 1. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het rechtmatig gebruik van de website, inclusief het gebruik van tekstuele en grafische gegevens en de content.
 2. Bij aflevering worden alle bestanden die nodig zijn voor de goede werking op de webhostingserver geplaatst. Bronbestanden worden niet meegeleverd. Beijes Webpublishing blijft eigenaar van de bronbestanden. Hieronder vallen bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend en geenszins limitatief – Photoshop- (psd), Macromedia Flash- (fla) en Illustrator- (ai, eps) bestanden. Tegen meerprijs kan Opdrachtgever eigenaar worden van de voor de opdracht gebruikte grafische bronbestanden.
 3. Indien Opdrachtgever websitesoftware of -scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, verwerft Opdrachtgever daarmee een gebruiksrecht voor onbepaalde tijd van de software. Opdrachtgever verwerft in geen geval het eigendomsrecht van de software indien deze door Beijes Webpublishing is geinstalleerd, zelfs niet in het geval de software door een derde partij is ontwikkeld en deze derde partij de software heeft verstrekt of verkocht met eigendomsrecht. Het eigendomsrecht komt in dit geval toe aan Beijes Webpublishing.
 4. Indien Opdrachtgever websitesoftware of -scripts laat installeren, welke al dan niet zijn ontwikkeld door een derde partij, bestaat geen recht op updates op deze software of op herinstallatie tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Na evaluatie en acceptatie van de website of de websitesoftware zal het resultaat beschikbaar worden gesteld aan Opdrachtgever.
 6. Beijes Webpublishing bewaart geen back-ups van websites of van bronbestanden indien Opdrachtgever geen geldig onderhoudsabonnement heeft.
 7. Indien Opdrachtgever na oplevering van een website geen onderhoudsabonnement afneemt voor diens website, worden de (grafische) bronbestanden en de bestanden van de website nog twee maanden bewaard door Beijes Webpublishing, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen. Neemt Opdrachtgever aansluitend of binnen twee maanden na oplevering van diens website een onderhoudsabonnement hiervoor af, dan blijven de bronbestanden en de bestanden van de website bewaard zolang het onderhoudsabonnement geldig is.
 8. Na het verstrijken van de bewaartermijn is Beijes Webpublishing niet aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm dan ook vanwege onmogelijkheden, onuitvoerbaarheid of extra kosten van een nieuwe opdracht vanwege het ontbreken van bronbestanden.
 9. Het website CMS kan zijn voorzien van extra functionaliteiten of een lay-out met behulp van extensies, plugins, templates, thema’s en andere extra code. Beijes Webpublishing bezit hiervoor de nodige licenties.
 10. Op het moment dat Opdrachtgever beslist zijn CMS zelf te onderhouden of een andere webontwikkelaar in te schakelen voor onderhoud, is het nodig om zelf de nodige licenties aan te kopen.
 11. Het aanpassen van de inhoud van de website kan Opdrachtgever indien gewenst zelf doen. Beijes Webpublishing is niet verantwoordelijke voor aanpassingen die Opdrachtgever doet of de schade die daaruit kan voortvloeien.

 

 

Artikel 10: Acceptatie

 1. Onverwijld nadat Beijes Webpublishing resultaten van werkzaamheden of andere producten of diensten aan Opdrachgever ter beschikking heeft gesteld, zal Opdrachtgever deze inspecteren. In het geval is overeengekomen dat Beijes Webpublishing software zal installeren en/of implementeren zal Opdrachtgever de werking daarvan onverwijld na installatie of implementatie inspecteren.
 2. Eventuele klachten met betrekking tot gebreken of fouten in het geleverde zullen door Opdrachtgever binnen 30 (dertig) dagen na aflevering per e-mail of schriftelijk aan Beijes Webpublishing worden gemeld onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten. Van een gebrek of fout in geleverde producten is alleen sprake indien deze ten overstaan van Beijes Webpublishing kan worden gereproduceerd en objectief wordt aangetoond dat deze producten niet voldoen aan de schriftelijk overeengekomen functionele specificaties.
 3. Wordt binnen de in het vorige lid genoemde termijn geen gebrek of fout gemeld dan geldt het geleverde als geaccepteerd door Opdrachtgever.

 

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Beijes Webpublishing behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De Intellectuele eigendomsrechten op alle diensten en/of producten die Beijes Webpublishing in het kader van de overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Beijes Webpublishing of bij de derde van wie Beijes Webpublishing het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze diensten en/of producten aan Opdrachtgever ter beschikking te stellen. Met betrekking tot producten en andere daarvoor in aanmerking komende diensten en producten verleent Beijes Webpublishing hierbij, onder de opschortende voorwaarde van betaling door Opdrachtgever van alle in het kader van de overeenkomst door hem verschuldigde bedragen, aan Opdrachtgever een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de overeenkomst expliciet anders is bepaald.
 3. Behoudens voor zover dwingend rechtelijk toegestaan bij wet, mag Opdrachtgever ter beschikking gestelde software niet verveelvoudigen, decompileren of daarop reverse-engineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van software te verwijderen of te omzeilen.

 

Artikel 12: Garanties

 1. De garantieverplichtingen van Beijes Webpublishing zijn beperkt tot hetgeen in dit artikel is omschreven tenzij uitdrukkelijk andere of aanvullende garanties schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Beijes Webpublishing zal zich naar beste vermogen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Beijes Webpublishing worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Beijes Webpublishing uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden schriftelijk overeengekomen.
 3. In het geval de ter beschikking gestelde zaken in eigendom zijn van een derde zijn met uitsluiting van deze algemene voorwaarden de door de derde gehanteerde garantiebepalingen van toepassing tenzij de derde samen met Beijes Webpublishing en de Opdrachtgever schriftelijk anders overeenkomen.
 4. Er kan niet worden gegarandeerd dat software of diensten zonder onderbreking en/of fouten of gebreken zal werken of dat alle fouten of gebreken zullen worden verbeterd.
 5. Door Beijes Webpublishing worden geen garanties gegeven op zaken die via Beijes Webpublishing geleverd zijn doch waarop garantievoorwaarden en/of leveringsvoorwaarden van derden van toepassing zijn. Evenmin wordt enige garantie gegeven op door Beijes Webpublishing verstrekte adviezen en verleende diensten.
 6. In het geval Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Beijes Webpublishing, eigenhandig wijzigingen in de door Beijes Webpublishing geleverde software aanbrengt of doet aanbrengen vervalt ieder recht op garantie. Voorts is Beijes Webpublishing dan gerechtigd het onderhoud te beëindigen zonder dat enige verplichting tot restitutie van onderhoudsgelden tot een maximum van 1 jaar van de overblijvende originele contractsperiode of enig recht op schadevergoeding bestaat.
 7. Beijes Webpublishing behoudt zich het recht voor diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de webservers of het netwerk van Beijes Webpublishing. Beijes Webpublishing zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden. Beijes Webpublishing zal wegens zodanige buitengebruikstelling van een dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden zijn.

 

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. Beijes Webpublishing is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toe te rekenen tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voor zover uitdrukkelijk blijkt uit dit artikel en uit artikel 12 (Garanties) en voorts voor zover zij daarbij niet de zorg van een goed opdrachtnemer in acht heeft genomen.
 2. De totale aansprakelijkheid van Beijes Webpublishing voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen is beperkt tot de waarde van de achterwege gebleven prestatie. De aansprakelijkheid van Beijes Webpublishing is voorts beperkt tot het bedrag van het honorarium (exclusief BTW en kosten) dat Beijes Webpublishing voor haar werkzaamheden in het kader van de overeenkomst heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag (exclusief BTW en kosten) over de laatste zes maanden. In alle hierboven genoemde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het maximum van de door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering gedekte schade.
 3. Beijes Webpublishing is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Opdrachtgever of derden (waaronder resellers), waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.
 4. Voor zover Beijes Webpublishing bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop zij weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Beijes Webpublishing op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden.
 5. Beijes Webpublishing is niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele typ- en/of plaatsingsfouten bij het plaatsen van aangeleverde content op de website van Opdrachtgever, tenzij deze fouten te wijten zijn aan opzet of grove schuld van Beijes Webpublishing.

 

Artikel 14: Wijzigingen en aanvullingen

 1. Beijes Webpublishing heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden minstens een kalendermaand voordat deze van kracht worden bekendmaken. Partijen zijn gebonden aan de gewijzigde Algemene Voorwaarden vanaf de dag dat deze in werking treden. Opdrachtgever is alleen dan gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de ingangsdatum van de gewijzigde Algemene Voorwaarden wanneer de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële en aantoonbare verslechtering van de positie van Opdrachtgever inhouden.

 

Artikel 15: Algemene bepalingen, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en eventuele nadere overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De bepalingen in de Algemene Voorwaarden en de overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen beide partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Beijes Webpublishing ter zake van het onderwerp van de overeenkomst en leveren daarvoor uitsluitend bewijs.
 3. Beijes Webpublishing mag rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden en zal Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. Indien de overdracht van verplichtingen aan een derde voor Opdrachtgever redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen vijf dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.
 4. Beijes Webpublishing is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.
 5. Voor zover overigens door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Beijes Webpublishing.